۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

                  

 
 
   
   مدير گروه : آقاي دكتر محمد حسين فرقاني   حكم انتصاب به سمت مديريت          
 
كارشناس گروه : خانم صديق
                                                                                                                                                   
رشته ها:                                                                                                             
كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني        
كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
كارشناسي پيوسته مديريت صنعتي
 
مشخصات كلي دوره كارشناسي مديريت بازرگاني
 
1-     تعريف و هدف:
دوره كارشناسي مديريت بازرگاني به منظور آماده ساختن دانشجويان براي مشاغل حرفه اي مديريت در سازمان هاي بازرگاني و مؤسسات و نيز ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد و دكتري مديريت تدوين گرديده است به طور دقيق تر هدف هاي برنامه كارشناسي مديريت بازرگاني عبارتند از :
- آشنائي دقيق با مطالب اساسي سازمان هاي بازرگاني
- افزايش مهارت و توانائي دانشجويان در شناخت مسائل مبتني بر مديريت و جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به هر يك از اين مسائل، ارزيابي راه حل هاي مختلف در مورد هر مساله و تصميم گيري و اجراي تصميمات متخذه
- افزايش مهارت و توانائي دانشجويان در شناخت شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژي و سياسي و تطبيق برنامه هاي سازمان با شرايط جديد
- ايجاد زمينه لازم و تشويق دانشجويان به خودآموزي و رشد فردي و حرفه اي
 
2    طول دوره و شكل نظام:
طول دوره كارشناسي مديريت بازرگاني 4 سال است و تمامي درسهاي آن در مدت 8 نيمسال ارائه و برگزار مي شود .
 
3-   تعداد واحد هاي درسي:
تعداد كل واحد هاي درسي در دوره كارشناسي مديريت بازرگاني 133 واحد به شرح زير مي باشد.
1- دروس عمومي   20 واحد
2- دروس پايه         41 واحد
3- دروس اصلي      30 واحد
4- دروس تخصصي   36 واحد
5- دروس اختياري     6 واحد
 
 مشخصات كلي دوره كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
تعريف و هدف:
دوره كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني يكي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشكيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمان ها ادارات ، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي در زمينه بازرگاني با وظايف و هدف هاي گوناگون و سطوح كارشناسي ناپيوسته مي باشد. فارغ التحصيلان مديريت بازرگاني مي توانند در قسمت هاي اداره امور تداركات ، اداره امور كارگزيني، اداره امور مالي، بازاريابي و نظاير آن به كار اشتغال پيدا كنند.
 
طول دوره و شكل نظام:
طول دوره كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني 2 سال است و تمامي درس هاي آن در مدت 4 نيم سال ارائه و برگزار مي شود. طول هر نيم سال تحصيلي 16 هفته مي باشد در اين دوره علاوه بر درس هاي تئوري بر جنبه هاي كاربردي درس ها تاكيد ويژه اي شده است.
- تعداد كل واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني 68 واحد مي باشد.
 
مشخصات كلي دوره كارشناسي پيوسته مديريت صنعتي
تعريف و هدف:
دوره كارشناسي مديريت صنعتي يكي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشكيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز كارخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان با كاربرد روش هاي علمي در مديريت است.
 
طول دوره و شكل نظام:
طول دوره كارشناسي مديريت صنعتي كاربردي 4 سال است و تمامي درس هاي آن در مدت 8 نيمسال ارائه و برگزار مي شود. طول هر نيم سال تحصيلي 17 هفته مي باشد. در اين دوره علاوه بر درس هاي تئوري، بر جنبه هاي كاربردي درس ها تاكيد ويژه اي شده است.
- تعداد كل واحدهاي درسي در دوره كارشناسي مديريت صنعتي 134 واحد مي باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 

1398/03/26
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.