۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

  

 
 
 آئين نامه هاي ثبت نام و انتخاب واحد
 
 
پذيرفته شدگان آزمون سراسري موظفند در مهلت هائي كه توسط موسسه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند عدم مراجعه جهت نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
 
دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد. عدم مراجعه براي نام نويسي بدون عذر موجه، در يك نيمسال، به منزله انصراف از تحصيل است در صورت تأخير يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال نخواهد داشت. ولي آن نيمسال جزء مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.
 
تبصره:
 
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام نويسي، با دلائل مستند، به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.
 
منع تحصيل همزمان:
 
دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت (به استثناي موارد مربوطه به آيين نامه استعداد هاي درخشان) و در صورت تخلف، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخاب به تشخيص كميسيون مركزي موارد خاص وزارت علوم محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه زيربط بپردازد.
 
  
 قابل توجه دانشجويان مشروطي كه پرونده آموزشي آنها به كميسيون موارد خاص استاني ارجاع داده شده است.
 
 
 الف) پرونده هايي كه در كميسيون مطرح خواهد شد ( منوط به كامل بودن پرونده آموزش و مستندات پزشكي تاتيد شده توسط پزشك معتمد دانشگاه اصفهان)
 
1-     دانشجويان كارداني و كارشناسي نا پيوسته 2 نيمسال مشروط با معدل بالاتر از 10
2-     دانشجويان كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب با معدل بالاتر از 10
 
ب) پروند ه هايي كه در كميسيون مطرح نخواهد شد و هيچگونه امكان مساعدتي در باره آنها وجود ندارد.
 
1- دانشجويان كارداني با كارشناسي نا پيوسته 2 ترم مشروط با معدل كمتر از 10
2- دانشجويان كارداني با كارشناسي نا پيوسته 3 ترم مشروط
3- دانشجويان كارشناسي پيوسته مشروط متوالي با بيشتر از 3 نيمسال و مشروط غير متوالي بيشتر از 4 نيمسال
4- دانشجويان مقطع ارشد 2 نيمسال مشروط
 
 
دبير خانه كميسيون موارد خاص استاني
دانشگاه ها و موسسات دولتي استان اصفهان
 
 
 
 مقررات آموزشي
 
پذيرفته شدگان آزمون سراسري موظفند در مهلت هائي كه توسط موسسه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند عدم مراجعه جهت نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد . دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد. عدم مراجعه براي نام نويسي بدون عذر موجه، در يك نيمسال، به منزله انصراف از تحصيل است در صورت تأخير يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال نخواهد داشت. ولي آن نيمسال جزء مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود
 
 تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام نويسي، با دلائل مستند، به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد. منع تحصيل همزمان: دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت (به استثناي موارد مربوطه به آيين نامه استعداد هاي درخشان) و در صورت تخلف، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخاب به تشخيص كميسيون مركزي موارد خاص وزارت علوم محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد
 
تبصره: مدت امتحانات پايان دوره يا پايان نيمسال تابستاني جزء مدت آموزشي محسوب نمي شود. واحد هاي درسي، طول مدت تحصيلي و تعداد واحد هاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است
 
 دوره هاي كارداني: بين 68 تا 72 واحد دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني ومهندسي: 130 تا 135 واحد دوره هاي كارشناسي پيوسته فني ومهندسي: 130 تا 140 واحد دوره هاي كارشناسي ناپيوسته: 67 تا 70 واحد دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته: 172 تا 182 واحد هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل و حد اكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايد.
 
تبصره 1: در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درسي باقيمانده داشته باشد با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوطه مي تواند آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند
 
تبصره 2: اگر دانشجو در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند
 
تبصره 3: در مواردي كه براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي مانده باشد، حتي اگر دانشجو مشروط باشد با نظر دانشگاه مي تواند تمامي واحد هاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند
 
تبصره 4: تعداد واحد هاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است. حداكثر مدت مجاز تحصيلي در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و دوره كارشناسي پيوسته 6 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيلي با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود
 
حضور و غياب حضور در جلسات درس: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز نمايد در غير اين صورت نمره دانشجو صفر محسوب مي شود
 
غيبت درجلسه امتحان: غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس مي باشد و غيبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس خواهد شد. توجه:تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و امتحان بر عهده شوراي آموزش دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است.
 
حذف و اضافه: دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب و يا در دو درس انتخابي خود را حذف كند و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جا بجا نمايد مشروط بر آنكه تعداد واحد هاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند. در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند مشروط بر اينكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً واحد هاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود. حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين صورت نيمسال مزبور جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد. معيارهاي ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس درسي و انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است
 
تبصره: امتحانات پايان ترم برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است. حد اقل نمره قبولي در هر درس 10 است دانشجوئي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي يا مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود
 
تبصره: اگر دانشجوئي در يك درس اختياري مردود شد در صورت تمايل مي تواند به جاي آن درس از جدول درس انتخابي در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند. استاد موظف است گزارش نمره نهائي هر درس را حد اكثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش مربوط تسليم نمايد
 
تبصره: نمره پس از اعلام به اداره كل آموزش غير قابل تغيير است. در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود
 
نام نويسي مشروط ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد در غير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد
 
تبصره: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به صورت كتبي، به وي اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد با اين وصف، قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود. دانشجوئي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد
 
 اخراج دانشجو مشروط: در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود
 
ماده 30: دانشجوئي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي شود در صورتي كه واحد هاي مقطع پائين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقيت گذرانيده باشد و ميانگين كل او در اين واحد ها كمتر نباشد با رعايت ساير ضوابط مربوط مدرك مرسوم مقطع پائين تر را در آن رشته دريافت مي نمايد. دانشجوئي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است مي تواند براي ادامه تحصيل مجدد در آزمون سراسري شركت نموده و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد. دانشگاه پذيرنده مي تواند واحد هائي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است با برنامه جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آئين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد
 
 مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل مرخصي تحصيلي: دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند
 
 توجه: مدت مرخصي تحصيلي جزء حد اكثر مجاز تحصيلي دانشجو در هر دوره محسوب مي شود. تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش تسليم گردد.
 
تبصره: اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي زيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ كند. تذكر: دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي استفاده مي نمايد موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را بپردازد
 
 انصراف از تحصيل: ترك تحصيل بدون اجازه دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجو منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد
 
تبصره: در موارد استثنائي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلائل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نيمسال جزء مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود. دانشجوئي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد
 
تبصره 1: دانشجو منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند
 
تبصره 2: تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است
 
انتقال : انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلي است. انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاههاي مبداً و مقصد بلامانع مي باشد. انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداً و مقصد بلامانع است. دانشجوي متقاضي انتقال ،بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداً تسليم نمايد. دانشگاه مبداً در صورت موافقت با انتقال، موظف است حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نامنويسي، نظر خود را به دانشگاه مبداً اعلام دارد
 
تبصره: در صورت موافقت با انتقال كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداً به مقصد ارسال و ارتباط دانشجو يا دانشگاه مبداً قطع مي شود. در صورت انتقال، فقط واحد هاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحد هائي كه نمره آنها كمتر از 12 است به عهده دانشگاه مقصد است و در هر حال حذف احتمالي واحد هاي درسي دانشجو انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحد هاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد
 
تبصره: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولي يا مردودي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود. مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك، تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد هاي گذرانده شده در دانشگاههاي مبدأ و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود
 
 دانشجوي مهمان:انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است. شرايط عمومي در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد، به عنوان دانشجوي ميهمان، به طور موقت و براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد. ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداًگذرانده باشد. ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس بصورت يك درس با نظر دانشگاه مبداً و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است. هر دانشجو در هر رشته مي تواند حد اكثر يك نيمسال در دوره كارداني يا دو نيمسال در دوره كارشناسي در يك دانشگاه به طور تمام وقت به صورت ميهمان تحصيل كنند در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت ميهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد كل واحد هاي دوره تجاوز كند
 
تبصره: انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدا و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد
 
تبصره يك (الحاقي) دانشگاه پيام نور، دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي، دانشگاه آزاد اسلامي، جامع علمي، كاربردي (صرفاً براي دوره هاي نيمسالي) و آموزشكده هاي فني و حرفه اي مجازند نسبت به پذيرفتن دانشجوي مهمان براي دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا دو نيمسال و براي كارشناسي پيوسته تا چهار نيمسال اقدام كنند در اينجا رعايت سقف 40 درصد واحد هاي دوره براي دانشجويان مهمان الزامي نيست. مهمان شدن دانشجويان دانشگاه پيام نور در دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي مذكور در تبصره 1 الحاقي و بالعكس بلامانع است. اعطاي مدارك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر حال بر عهده دانشگاه مبداً است. تغيير رشته دانشجو در طول دوران تحصيلي در مقطع كارداني و كارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به يك رشته ديگر و در يك گروه آموزشي و همان دانشگاه تغيير رشته بدهد. 1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد. 2- دحد اقل و حد اكثر واحد هاي دوره را گذرانده باشد (حد اقل 6/1 و حداكثر 3/2) 3- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحد هاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد
 
تبصره يك: تغيير رشته به رشته هائي كه در ضوابط گرايش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است موكول به احراز شرايط مربوط است
 
تبصره دو: دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد. تغيير رشته در مقاطع تحصيلي همسطح صورت مي گيرد در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پائين تر امكان پذير است. در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي و پس از نام نويسي، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد
 
تبصره: اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود. دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، يا دروس رشته جديد اشتراك محتوائي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز 12 كمتر نباشد
 
تبصره1: دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال چنانچه ميانگين كل واحد هاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود
 
تبصره 2: در صورتي كه تعداد واحد هاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحد هاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود. متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم، حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد. تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است و در اين حال براي اينگونه دانشجويان حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو ، يك نيمسال از طول تحصيل وي كاسته مي شود. پذيرش واحد هاي درسي معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان ازمون سراسري قبلاً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است. 1- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد. 2- دانشگاه قبلي مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت علم تحقيقات و فناوري باشد. 3- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد. 4- محتواي آموزشي دروس گذرانده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوائي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد. تبصره 1- معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروه هاي اموزشي زيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود. تبصره 2- نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد. تبصره 3- به ازاي هر 2 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيل از حد اكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود. فراغت از تحصيل دانشجويي كه كليه واحد هاي درسي يكي از دوره هاي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آئين نامه، با موفقيت گذرانيده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.
 
تبصره1- تاريخ فراغت از تحصيل روزي است كه آخرين نمره دانشجو توسط استاد به آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود.
 
تبصره 2- با توجه به تبصره يك و رعايت دقيق ماده 22 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد. مدارك لازم مورد نياز براي فراغت از تحصيل كليه دانشجويان براي دريافت مدارك فارغ التحصيلي مي بايست تكميل پرونده نمايند و مدارك لازم ذيل را به اداره ياد شده تحويل نمايند. مدارك مورد نياز جهت صدور گواهينامه فراغت از تحصيل دوره كارشناسي 1-عكس 6 قطعه 2 -تصوير شناسنامه يك سري 3-ارزش تحصيلي ديپلم تصوير برابر با اصل شده 4-كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (مخصوص برادران) 5-تائيديه استفاده از سهميه (مخصوص استفاده كنندگان از سهميه هاي مختلف)6- نامه اي از محل خدمت كه مبين بلامانع بودن ادامه تحصيل باشد. (مخصوص متعهدين خدمت به سازمانها و ارگانهاي دولتي) 7-تسويه حساب با اداره رفاه دانشجويان و ساير قسمتهاي دانشگاه (به هنگام فراغت از تحصيل) 8-كارت دانشجوئي كارت كنكور
 
 
1395/11/11
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.